Het Meer 21
8448 GA Heerenveen
0513 640 833
e.kornelis@vanToepassing.nl

 

Uitgevoerde opdrachten

Producten en werkterrein

Werkwijze

Medewerkers

Uitgevoerde opdrachten

Contact

ActueelHomeLinkpartner:
Jeugdadvies Noord
         

UITGEVOERDE OPDRACHTEN

Evaluatie dorpswerker Texel
In 2013 zijn vier dorpswerkers bij Texels Welzijn aangesteld die het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van Texel vormen als het gaat om vragen op het gebied van wonen, welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. De nieuwe werkwijze is geëvalueerd met een enquête onder inwoners van Texel over de tevredenheid met de uitvoering van de WMO in 2014 en een enquête onder organisaties over de bekendheid van de (taken van) de dorpswerkers. Daarnaast is met verschillende indicatoren gekeken naar de mate waarin de dorpswerkers gekanteld werken. Een groepsinterview heeft inzicht gegeven in de kwaliteit van de samenwerking tussen dorpswerker en de WMO-ambtenaar.
Opdrachtgever: gemeente Texel
Uitvoering: september 2014 – januari 2015
Ontwikkeling strategisch beleidsplan Zorgcentrum Het Bildt
Zorgcentrum Het Bildt is één van de weinige overgebleven zelfstandige verzorgingshuizen in Friesland. De ontwikkeling van het strategisch beleid voor 2015 – 2019 is gebaseerd op informatie uit gesprekken, vragenlijsten ingevuld door directie, ondernemingsraad en cliëntenraad, een brainstormsessie met de directie en desk-research.
Opdrachtgever: uitgevoerd voor Zorgcentrum Het Bildt in samenwerking met Stichting Mienskipssoarch
Uitvoering: juni – november 2014
Beleidsplannen jeugdhulp gemeenten Bellingwedde, Oldambt, Stadskanaal en Vlagtwedde
Voor de decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari 2015 zijn beleidsplannen jeugdhulp opgesteld.
Opdrachtgever: uitgevoerd in het samenwerkingsverband van Jeugdadvies Noord (JAN) voor de gemeenten Bellingwedde, Oldambt, Stadskanaal en Vlagtwedde
Uitvoering: mei – juli 2014
Stage- en scriptiebegeleiding bij Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam
Begeleiding van onderzoek- en beleidsstages en masterscripties bij bij o.a. Bureaus jeugdzorg, politie en jeugdzorginstellingen.
Begeleiding van onderzoek- en beleidstages: werkgroepen, individuele begeleiding en bezoek instellingen.
Begeleiding van onderzoek voor masterscripties. Onderwerpen o.a.:
  • Effectiviteit van internationale uitwisselingen voor jongeren in jeugdzorginstellingen (De Rading, organisatie voor jeugdhulpverlening in de provincie Utrecht en St. Kinderpostzegels Nederland)
  • Evaluatie van vroegsignalering delinquent gedrag (politie Noord-Brabant Noord)
  • Verschillen in referentiekader bij risicotaxaties van spoedzaken tussen de Raad voor de Kinderbescherming en het Advies- en meldingspunt Kindermishandeling (Raad voor de Kinderbescherming en AMK Den Haag)
  • Ontwikkeling van handvaten voor stadstoezichthouders bij de aanpak van jongerenoverlast (Dienst Stadstoezicht Amsterdam)
  • Methodische ouderbegeleiding in de jeugdzorg (Spirit, organisatie voor jeugdhulpverlening Amsterdam)
Opdrachtgever:afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam
Uitvoering: maart 2008 – heden
Evaluatie klanttevredenheid uitvoering WMO in Leeuwarder deel van voormalig Boarnsterhim
Enquête onder inwoners van Leeuwarder deel van de voormalige gemeente Boarnsterhim over de tevredenheid met de uitvoering van de WMO in 2013. Verdieping van resultaten door groepsinterviews met gebruikers van WMO-voorzieningen en mantelzorgers.
Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden
Uitvoering: maart – mei 2014
Rapportages pilots en jaarverslagen
Rapportages van pilots van Mienskipssoarch (mogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk te doen bij ouderen met een ondersteuningsvraag, ontwikkeling participatiemethode voor kwetsbare jongeren). Opstellen jaarverslagen van Mienskipssoarch (2011 t/m 2015).
Opdrachtgever: Stichting Mienskipssoarch
Uitvoering: 2012 - 2015
Opzet en begeleiding discussiebijeenkomst over de transitie van de jeugdzorg
Bijeenkomst georganiseerd voor de gemeenten Bellingwedde en Oldambt om inzicht te krijgen in wat leeft in de praktijk van de jeugdzorg en wat medewerkers vanuit de praktijk adviseren te doen bij de decentralisaties van de jeugdzorg.
Opdrachtgever: uitgevoerd voor de gemeenten Bellingwedde en Oldambt in het samenwerkingsverband van Jeugdadvies Noord (JAN)
Uitvoering: mei/juni 2013
Modelontwikkeling in het kader van de drie decentralisaties
Met Mienskipssoarch en De MO-zaak is vanuit hun gemeenschappelijke visie op integrale uitvoering van de WMO het model doorontwikkeld voor de uitvoering van de decentralisaties op het brede sociale domein.
Opdrachtgever: Stichting Mienskipssoarch en De MO-zaak
Uitvoering: december 2011 – juli 2013
Evaluatie klanttevredenheid uitvoering WMO Boarnsterhim
Telefonische enquête onder inwoners van de gemeente Boarnsterhim die gebruik maken/hebben gemaakt van WMO-voorzieningen over de tevredenheid met de uitvoering van de WMO in 2010.
Opdrachtgever: gemeente Boarnsterhim
Uitvoering: mei – juli 2011
Verbetering verwijzing mantelzorgers vanuit de eerste lijnszorg
Evaluatieonderzoek voor het project ‘Kapstok’ in de gemeente Emmen, waarin de samenwerking tussen eerstelijnszorg en Zorgloket/mantelzorgconsulent is geïntensiveerd om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Kosten en baten zijn in kaart gebracht. Het project viel onder het programma ‘Op één lijn’ van ZONMW..
Opdrachtgever: Project ‘Kapstok’, uitgevoerd in een samenwerkingsverband van gemeente Emmen, Welzijnsgroep Sedna, thuiszorg Icare en huisartsencoöperatie Zodiac U.A.
Uitvoering: maart 2011 – juli 2013
Onderzoek gebruik AWBZ begeleiding (zorg in natura en PGB)
In samenwerking met Stichting Mienskipssoarch zijn in drie plattelandsgemeenten in Friesland 250 cliënten die gebruik maken van AWBZ begeleiding geïnterviewd. Onderzocht is hoe de begeleiding vanuit de AWBZ wordt ingezet, of de begeleiding aansluit bij de behoefte en wat aangrijpingspunten zijn voor alternatieve invulling van de begeleiding. Op basis van het onderzoek kunnen gemeenten en zorgaanbieders een passend aanbod ontwikkelen, waarbij eveneens een kwaliteitsslag wordt gemaakt.
Opdrachtgever: Stichting Mienskipssoarch
Uitvoering: januari – augustus 2012
Modelontwikkeling mantelzorgondersteuning
Onderzoek naar vormen van informatie en advies voor mantelzorgers. Er is een ordening gemaakt in de vele vormen om gemeenten en aanbieders van welzijn en zorg handvatten te bieden bij het maken van goede keuzes voor mantelzorgondersteuning. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het model is enerzijds samenhang van de ondersteuning voor mantelzorger en zorg voor patiënt/cliënt te kunnen bieden en anderzijds samenhang van formele en informele zorg.
Opdrachtgever: de opdracht is uitgevoerd voor Vilans in een samenwerkingsverband van Frieslab met Van Toepassing
Uitvoering: maart – augustus 2012
Onderzoek Netwurkstiper: versterking sociale netwerken
Vanuit Frieslab ondersteunt Van Toepassing welzijnsorganisatie De Kearn in Tytsjerksteradiel met het onderzoek naar de effecten van de inzet van de Netwurkstiper. De Netwurkstiper ondersteunt kwetsbare mensen met het in stand houden of vergroten van hun sociale netwerk om zo de kwetsbaarheid te verminderen. Het onderzoek liet zien dat het sociale netwerk in de meeste gevallen kon worden versterkt, de kwaliteit van leven van de betreffende personen werd bevorderd en het beroep op professionele zorg werd beperkt of uitgesteld.
Opdrachtgever: Frieslab

Uitvoering: december 2009 – februari 2012
Onderzoek Mienskipssoarch: 1. effectiviteit werkwijze 2. mantelzorg
Mienskipssoarch voert de WMO uit voor de gemeente Boarnsterhim. Mienskipssoarch biedt toegang tot diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het gaat hierbij om een integraal aanbod van zowel professionele hulp als informele dienstverlening. Mienskipssoarch doet dit door de inzet van meitinkers (Fries voor ‘meedenkers’); elk dorp heeft een eigen meitinker. Op deze wijze kunnen verschillende soorten zorg en dienstverlening op elkaar worden afgestemd beter maatwerk worden geleverd. Van Toepassing heeft twee pilots geëvalueerd:
  1. De klant als regisseur: In deze pilot zijn cliënten van 65 jaar en ouder met zowel een WMO- als AWBZ-voorziening aan de hand van een vragenlijst geïnterviewd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat door vraagverheldering en een integrale werkwijze, waarbij gebruik gemaakt wordt van oplossingen uit zowel de informele als informele zorg, andere oplossingen gekozen worden die meer op maat zijn. Dit wijst erop dat de Meitinkers beter ondersteuning kunnen bieden bij het vinden van oplossingen die aansluiten bij de behoefte dan in veel andere gemeenten gebeurt
  2. Mantelzorg: Mantelzorgers zijn geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst. Het grootste deel van de geïnterviewden betrof oudere mantelzorgers die voor hun partner zorgen. Uit het onderzoek bleek dat veel mantelzorgers een steuntje in de rug nodig hebben. Ze zijn echter vaak al geholpen met oppashulp en ‘een luisterend oor’.
Opdrachtgever: Stichting Mienskipssoarch
Uitvoering: september 2009 – juni 2012
Onderzoek Frieslab; experimenten in sector zorg en welzijn
Frieslab signaleert en analyseert knelpunten rondom zorg en welzijn. Daarbij ondersteunt Frieslab experimenten waarin oplossingen voor knelpunten worden gezocht. Om de effecten van verschillende projecten te meten, ondersteunt Frieslab onderzoek naar de projecten en ontwikkelt zij meetinstrumenten. Van Toepassing heeft als onderzoeksbureau meegewerkt aan een subsidieaanvraag voor onderzoek naar experimenten en heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van meetinstrumenten.
Opdrachtgever: Frieslab
Uitvoering: december 2009 – februari 2010
Onderzoek Mienskipssoarch; WMO en informele zorg
Mienskipssoarch voert de WMO uit voor de gemeente Boarnsterhim. Mienskipssoarch biedt toegang tot diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het gaat hierbij om een integraal aanbod van zowel professionele hulp als informele dienstverlening. Mienskipssoarch stimuleert daarbij de ontwikkeling van informele dienstverlening en daarmee de leefbaarheid van de dorpen. In 2009 is een pilot gestart met vrijwilligers-plus, de Freonskippers. Van Toepassing heeft deze pilot geëvalueerd. Daarnaast heeft Van Toepassing een verkennend onderzoek gedaan naar knelpunten in de ondersteuning van mantelzorgers in Boarnsterhim.
Opdrachtgever:
Stichting Mienskipssoarch
Uitvoering: maart 2009 – november 2009
Visitatie jongerenwerk Leeuwarden Inhoudelijke ondersteuning van de visitatiecommissie. De visitatiecommissie concludeert onder andere dat de doelen van het jongerenwerk niet voldoende helder zijn, er te weinig structurele financiering is en de nadruk in het jongerenwerk verschoven is van het bevorderen van participatie in achterstandswijken naar hulpverlening en overlastbestrijding. De commissie adviseert de gemeente te overwegen meer in te zetten op jongerenwerk als basisvoorziening voor alle jongeren, met nadruk op vrijetijdsinvulling en participatie.
Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden
Uitvoering: oktober – december 2008; Uitgevoerd in een samenwerkingsverband van Bureau beleidsonderzoek en –ondersteuning (BBO) en Van Toepassing
Onderzoek taalbeleid in de zorg in de provincie Fryslân
Onderzoek naar taalbeleid in de Friese verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties.
Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Uitvoering: het onderzoek is uitgevoerd in een samenwerkingsverband van Bureau beleidsonderzoek en –ondersteuning (BBO),
Verkooijen en Beima en Van Toepassing; maart – december 2008
Training Overtuigend Adviseren
Training voor een adviesforum van huurders bij een woningcorporatie.
Opdrachtgever: Woningcorporatie Staedion
Uitvoering: Van Toepassing; oktober 2008
Supervisietrajecten medewerkers zorg en welzijn.
Opdrachtgever: Friesland College/Mienskipssoarch
Uitvoering: Van Toepassing; april – november 2008
Emancipatiemonitor 2007
Update van de Emancipatiemonitor uit 2005 voor Stichting Equa. De monitor bevat gegevens over de positie van vrouwen in Friesland op het gebied van o.a. arbeidsparticipatie, economische zelfstandigheid, onderwijs en beroepskeuze, vrijwilligerswerk, mantelzorg en combinatie arbeid en zorg.
Opdrachtgever: Stichting EQUA
Uitvoering: het onderzoek is uitgevoerd in een samenwerkingsverband van Bureau beleidsonderzoek en –ondersteuning (BBO) en Van Toepassing; december 2007 - januari 2008
Evaluatie ‘De Brug’; ketensamenwerking op het terrein van jeugd en gezin.
De Brug is één adres voor informatie, advies, hulp en zorg bij opvoeden en opgroeien in de gemeente Borger-Odoorn. In het samenwerkingsverband participeren o.a. Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, onderwijs en peuterspeelzalen. De Brug is ontwikkeld om door verbetering in de samenwerking eerder en passender hulp te bieden en daarmee ontwikkeling van ernstiger problematiek te voorkomen. Het onderzoek geeft inzicht in het verloop van het ontwikkelingstraject, de effecten zoals ervaren door de samenwerkingspartners en aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling. In een werkconferentie zijn de resultaten gepresenteerd en de aanbevelingen uitgewerkt voor de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin en de ontwikkeling van een ‘spoorboekje’ voor crisissituaties. Opdrachtgever: gemeente Borger-Odoorn
Uitvoering: mei – oktober 2007; uitgevoerd in een samenwerkingsverband van Bureau Berghuis met Van Toepassing
Versterking ondernemerschap vrouwen
Ontwikkeling concept en organisatie 'Versterking Ondernemerschap Vrouwen', zeven bijeenkomsten voor vrouwelijke starters en doorstarters in Heerenveen en omgeving. In de 7 themabijeenkomsten staat het uitwisselen van ervaringen centraal. In tafeldiscussies en workshops komen onderwerpen aan de orde als acquisitie en marketing, netwerken, groei en vernieuwing. De bijeenkomsten geven een impuls aan het ondernemerschap doordat de deelneemsters inzicht krijgen in ontwikkelingsmogelijkheden en hun ondernemersvaardigheden versterken. Daarnaast hebben de bijeenkomsten een netwerkfunctie en een stimulerende rol in de toeleiding naar ondersteunende organisaties voor ondernemers. De deelneemsters wordt eveneens de mogelijkheid geboden voor begeleiding door een mentor.
Opdrachtgever: Stichting Debuut; het project wordt mede ondersteund door de gemeente Heerenveen, provincie Fryslân, Kamer van Koophandel Friesland/OndernemersKompas en het Maria Willardfonds /Mama Cash
Uitvoering: themabijeenkomsten van maart t/m september 2007, evaluatieonderzoek en effectmeting in januari/februari 2008; uitgevoerd in een samenwerkingverband van Van Toepassing met Bureau Berghuis
Beleidsadvies leerplicht en voortijdig schoolverlaten
Onderzoek naar leerplicht en voortijdig schoolverlaten in Steenwijkerland; aard van problematiek, beleid, trends en ontwikkelingen. De rapportage geeft inzicht in de keuzemogelijkheden voor de gemeente bij de ontwikkeling van het leerplicht- en schoolverlatersbeleid in samenhang met andere beleidsvelden, waar het gaat om doelstellingen en aanpak. Aanbevelingen worden gedaan voor o.a. effectievere preventie vanuit de leerplichtfunctie en uitbreiding van voorzieningen voor opvang en begeleiding van jongeren die (dreigen) voortijdig school (te) verlaten. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor de organisatie van leerplicht- en RMC-functie en de samenwerking van betrokken organisaties bij de ontwikkeling van voorzieningen.
Opdrachtgever: BBO, Bureau beleidsonderzoek en –ondersteuning
Uitvoering: maart – juni 2007
Scenariostudie ‘Voortijdig schoolverlaten en gedragsproblematiek’
Een studie naar toekomstscenario’s voor risicojongeren ten behoeve van een brede discussie over het jeugdbeleid in de provincie Fryslân. Uit literatuuronderzoek en interviews met deskundigen komt naar voren dat een toename van probleemgedrag onder jongeren wordt verwacht, maar ook een toename van de mogelijkheden om probleemgedrag in goede banen te leiden. Verbetering in de ketenregie in combinatie met individueel maatwerk is de aanpak die het meest succesvol is. Van opvang in kazernes, zogenaamde prep-camps, kan minder of zelfs een averechts effect worden verwacht. De kleine groep jongeren met ernstige problematiek zal de komende 20 jaar ongeveer gelijk blijven.
Opdrachtgever: Partoer – CMO Fryslân
Uitvoering: oktober 2005 – juli 2006
Toekomstvisie gemeente De Wolden
Ontwikkeling van een toekomstvisie voor 2020, waarin de ambities van de gemeente en de hoofdlijnen voor het ruimtelijk, economisch en maatschappelijk beleid zijn aangegeven. Tevens wordt aangegeven welk bestuurlijk profiel de gemeente nastreeft. De toekomstvisie wordt ontwikkeld in samenspraak met inwoners, verenigingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Opdrachtgever: gemeente De Wolden
Uitvoering: april – november 2005, gezamenlijk project van Bureau Berghuis en Van Toepassing
Niet langer wachten
Column over de maatschappelijke kosten van wachten in wachtkamers van huisartsen en poliklinieken. De column is gepresenteerd op het symposium ‘Niet langer wachten’. Dit symposium vormde de afsluiting van het project ‘Beidt uw tijd’, een project van SPC en CMO Groningen binnen het programma ‘Dagindeling’. Het project heeft geresulteerd in een boekje met aanbevelingen voor huisarten, apothekers en specialisten om de wachttijden te verkorten.
Opdrachtgever: SPC/CMO Groningen
Uitvoering: maart 2005
Websites in dorpen en leefbaarheid
Behoefteonderzoek in de dorpen van Oost Groningen. Onderzocht wordt de behoefte aan ondersteuning bij het ontwikkelen en onderhouden van dorpswebsites. Doel: stimulering van de ontwikkeling van websites in dorpen. De veronderstelling is dat websites en internet mogelijkheden bieden voor het bevorderen van de communicatie tussen inwoners, verenigingen en dorpen onderling, voor het bevorderen van de leefbaarheid in dorpen en dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de economie.
Opdrachtgever: LEADER Actiegroep Oldambt-Westerwolde, met in de begeleidingscommissie vertegenwoordigers van de Provincie Groningen/ coördinator LAG Oldambt-Westerwolde, Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG) en Ruijgers Advies/ Ondernemerschap Nieuwe Stijl
Uitvoering: mei – juli 2004; gezamenlijk project van Bureau Berghuis en van Toepassing
Vrouwelijke ondernemers op koers
Ontwikkeling van concept en organisatie van drie themabijeenkomsten voor vrouwelijke ondernemers in Noord Nederland. Doel: stimulering ondernemerschap onder vrouwelijke starters en doorstarters
Opdrachtgever: Ondernemerskompas/Kamers van Koophandel van Groningen, Friesland en Drenthe
Uitvoering: juni 2003 – april 2004; gezamenlijk project van Bureau Berghuis en van Toepassing
Instrumentontwikkeling woonstijlen
Onderzoek naar de mogelijkheden om woonstijlen te benoemen die woonwensen en woningkeuze kunnen verklaren. Onderzoek op twee databestanden. Doel: ontwikkeling van een instrument voor de inventarisatie woonwensen, waarmee verhuisgedrag beter kan worden voorspeld
Opdrachtgever: Gemeente Groningen, dienst RO/EZ
Uitvoering: november 2003 – maart 2004; gezamenlijk project van Everts Consultancy BV en van Toepassing
                                                                       van  Toepassing  onderzoek  en  beleidsadvies
 
Ontwerp en bouw: O-line  Beste weergave: internet explorer 6+; resolutie: vanaf 1024x768 pixels  |  © 2004 Van Toepassing onderzoek en beleidsadvies